Where your focus goes, is where your energy flows.

Czerwiec 30, 2017

  Obu­dzi­łam się dziś rano z sil­nym posta­no­wie­niem: zmie­nię coś. Wpro­wa­dzę kolej­ny, sta­ły, powta­rzal­ny ele­ment do mojej codzien­no­ści. Miesz­kam w kra­ju, gdzie języ­kiem urzę­do­wym jest angiel­ski. Czy czu­ję się dobrze i pew­nie komu­ni­ku­jąc się w tym języ­ku? Raczej tak. Nie mniej jed­nak nie jest on dla mnie tak oczy­wi­sty, jak język ojczy­sty. Nie mówię tak płyn­nie, jak po pol­sku. Na pew­no zda­rza­ją się błę­dy, któ­re (nie­świa­do­mie) popeł­niam i powie­lam. Pora…

Read More >>

Ślub, czyli 2 miesiące przerwy. Jak szybko przygotować się do ślubu :)

Czerwiec 28, 2017

Mówią, piszą, ostrze­ga­ją — jeśli na blo­gu poja­wi się prze­rwa, to cięż­ko będzie wró­cić do blo­go­wa­nia. U mnie są pra­wie 2 mie­sią­ce bez wpi­su. Czy jest cięż­ko wró­cić? Tak. Dla­cze­go? Z nad­mia­ru tema­tów, któ­re pałę­ta­ją mi się w gło­wie. Zanim przej­dę do dal­szej czę­ści wpi­su — chcia­ła­bym — w kil­ku sło­wa­ch wyja­śnić, dla­cze­go tak dłu­go tu nie zaglą­da­łam. Nie, nie sie­dzia­łam w kiciu. Nie, to nie był brak veny (tudzież weny)…

Read More >>