Younique już jest w Irlandii :)

Lipiec 3, 2017

Cze­ka­łam, cze­ka­łam i się docze­ka­łam 😀 Youni­que już jest w Irlan­dii 🙂 Uda­ło mi się — jestem w “999 Team” 🙂 Mia­łam już oka­zję testo­wać youni­que cosme­ty­ki i byłam zachwy­co­na 🙂 Szcze­gól­ną miło­ścią obda­rzy­łam cudow­ny tusz do rzęs  3D Fiber Lashes+  <== klik    Cuda robi z rzę­sa­mi 🙂 Bez prze­dłu­ża­nia, dokle­ja­nia sztucz­ny­ch rzęs jest efekt WOW 🙂   Jeśli chce­sz taki tusz dla sie­bie — zapra­szam do moje­go skle­pu onli­ne 🙂 https://www.youniqueproducts.com/deedeekoz/products/

Read More >>