Czy uśmiechanie się boli?

uśmiech

Uśmiech­nij się. Tak po pro­stu.

Uśmie­ch kosz­tu­je mniej od elek­trycz­no­ści, a daje wię­cej świa­tła.

Czy uśmie­cha­nie się  boli? Śmia­nie się, takie z trze­wi, do roz­pu­ku — może boleć. Brzu­ch, mię­śnie twa­rzy. Ale zwy­kły uśmie­ch — prze­ciez to nie boli. Spraw­dza­łam. Uśmie­cha­łam się. Wie­le razy. To wiem. Myślę jed­nak, że inni ludzie nie posia­da­ją tej wie­dzy. A prze­cież jest powszech­nie dostęp­na. Wystar­czy odro­bi­na odwa­gi. Wystar­czy sta­nąć przed lustrem i wykrzy­wić kąci­ki ust do góry. To nie boli. Zrób to. Spraw­dź teraz. I testuj czę­sto w cią­gu dnia. W róż­ny­ch godzi­na­ch, pod­czas posił­ku, albo przy kawie. Może zim­ne lub cie­płe napo­je mają wpływ na to, czy uśmie­ch boli. Ja twier­dzę, że nie, ale nie wie­rz mi na sło­wo. Spraw­dź! I prze­każ zna­jo­mym. A oni nie­ch prze­ka­żą dalej. I nie­ch każ­dy spraw­dza, czy uśmie­ch boli. Może wte­dy zro­bi się przy­jem­niej na świe­cie 🙂

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0
Pomóż mi dotrzeć do inny­ch. Podaj dalej, udo­stęp­nij, twe­et­nij. Dzię­ku­ję 🙂