Majówka — kilka pomysłów jak się nie nudzić

majówka
Maj 3, 2017

Majów­ka. A co jeśli pogo­da się spie­przy?  Dla szczę­ścia­rzy naj­dłuż­szy week­end roku: 9-cio­dnio­wy. Wol­na sobo­ta i nie­dzie­la (jesz­cze kwie­cień). Wkra­cza­my w maj: ponie­dzia­łek 1 oraz śro­da 3 maja. Wystar­czy wziąć wol­ny wto­rek, czwar­tek i pią­tek. Docho­dzi do tego następ­ny week­end i już mamy 9 dni laby. Luz-Blu­es-Cali­for­nia. Moż­na też pomy­śleć nad krót­szy­mi wer­sja­mi. Opcja: 5 dni week­en­du — chy­ba niko­mu nie jest strasz­na (sobo­ta-śro­da albo śro­da-nie­dzie­la). Nic tyl­ko sza­leć. Ale, ale.. czas…

Read More >>

Mężczyzna, a szczęście kobiety. Czy istnieją szczęśliwe singielki?

happy and single
Marzec 27, 2017

Czy ist­nie­ją szczę­śli­we sin­giel­ki? Czy kobie­ta potrze­bu­je męż­czy­zny do szczę­ścia? Czy szczę­ście kobie­ty MUSI zale­żeć od obec­no­ści face­ta w jej życiu? Jest ponie­dzia­łek, 7 rano, skąd takie roz­wa­ża­nia? Pod koniec zeszłe­go tygo­dnia prze­czy­ta­łam arty­kuł o tok­sycz­ny­ch związ­ka­ch. Zala­ła mnie fala wspo­mnień. Zde­rzy­ła się z moją obec­ną codzien­no­ścią. Nie dawa­ła spo­ko­ju. Zmu­sza­ła do myśle­nia. Cią­gle i nie­zmien­nie wra­ca­łam myśla­mi do prze­szło­ści i nie mogłam się nadzi­wić, jaka byłam GŁUPIA! Chcę się z…

Read More >>