Younique już jest w Irlandii :)

Lipiec 3, 2017

Cze­ka­łam, cze­ka­łam i się docze­ka­łam 😀 Youni­que już jest w Irlan­dii 🙂 Uda­ło mi się — jestem w “999 Team” 🙂 Mia­łam już oka­zję testo­wać youni­que cosme­ty­ki i byłam zachwy­co­na 🙂 Szcze­gól­ną miło­ścią obda­rzy­łam cudow­ny tusz do rzęs  3D Fiber Lashes+  <== klik    Cuda robi z rzę­sa­mi 🙂 Bez prze­dłu­ża­nia, dokle­ja­nia sztucz­ny­ch rzęs jest efekt WOW 🙂   Jeśli chce­sz taki tusz dla sie­bie — zapra­szam do moje­go skle­pu onli­ne 🙂 https://www.youniqueproducts.com/deedeekoz/products/

Read More >>

Ślub, czyli 2 miesiące przerwy. Jak szybko przygotować się do ślubu :)

Czerwiec 28, 2017

Mówią, piszą, ostrze­ga­ją — jeśli na blo­gu poja­wi się prze­rwa, to cięż­ko będzie wró­cić do blo­go­wa­nia. U mnie są pra­wie 2 mie­sią­ce bez wpi­su. Czy jest cięż­ko wró­cić? Tak. Dla­cze­go? Z nad­mia­ru tema­tów, któ­re pałę­ta­ją mi się w gło­wie. Zanim przej­dę do dal­szej czę­ści wpi­su — chcia­ła­bym — w kil­ku sło­wa­ch wyja­śnić, dla­cze­go tak dłu­go tu nie zaglą­da­łam. Nie, nie sie­dzia­łam w kiciu. Nie, to nie był brak veny (tudzież weny)…

Read More >>

Czekoladowe jajka, pogrzeb śledzia, Cake Dance — czyli Święta Wielkanocne po irlandzku

święta wielkanocne
Kwiecień 15, 2017

Cze­ko­la­do­we jaj­ka zamia­st pisa­nek, biczo­wa­nie i pogrzeb śle­dzia, Cake Dan­ce — czy­li Świę­ta Wiel­ka­noc­ne po irlandz­ku. To będą moje 4 Świę­ta Wiel­ka­noc­ne spę­dzo­ne w Irlan­dii. Pamię­tam, gdy byłam dziec­kiem, nie wyobra­ża­łam sobie Sobo­ty bez pój­ścia do kościo­ła. Oczy­wi­ście nie cho­dzi­ło mi o sam kościół, ale o świę­con­kę. Koszy­czek musiał być wikli­no­wy, do tego bia­ła hafto­wa­na ser­wet­ka, jaj­ka, szyn­ka, sól, chrzan. Cho­dzi­ło o atmos­fe­rę. Spo­tka­nie z inny­mi dzieć­mi. Zaglą­da­nie do koszycz­ków…

Read More >>

Pamiętniki już nie istnieją. Dowiedz się dlaczego.

Kwiecień 3, 2017

Kie­dyś pisa­łam pamięt­ni­ki. Byłam wte­dy wcze­sną nasto­lat­ką. Tro­chę inną niż dzi­siej­sze nasto­lat­ki. Uwiel­bia­łam prze­by­wać na dwo­rze. Bawić się w pod­cho­dy, cho­dzić po drze­wa­ch. Nie mia­łam poma­lo­wa­ny­ch paznok­ci. Nie far­bo­wa­łam wło­sów. Do szko­ły nikt mnie nie pod­wo­ził. Sama szłam, na noga­ch. Cza­sem zabłą­dzi­łam na waga­ry, bo to moje nogi decy­do­wa­ły, gdzie mnie dane­go dnia zabio­rą. Sama odra­bia­łam lek­cje. Gra­łam w pił­kę z chło­pa­ka­mi i w kla­sy z dziew­czy­na­mi. Gdy chcia­łam z…

Read More >>

Książę na białym rumaku — jaki jest Mężczyzna Idealny?

Mężczyzna Idealny
Marzec 27, 2017

No i jaki on jest? Ten Męż­czy­zna Ide­al­ny, ten Ksią­żę, ten Pan Per­fek­cyj­ny… Wróć! Czy taki ktoś w ogó­le ist­nie­je? A może Ksią­żę na bia­łym ruma­ku to jedy­nie mitycz­na postać, któ­ra poja­wia się tyl­ko w baj­ka­ch z dzie­ciń­stwa? Mamy XXI wiek. Jeste­śmy roz­sąd­ny­mi (lub mniej roz­sąd­ny­mi), świa­do­my­mi kobie­ta­mi. Jeste­śmy pew­ne sie­bie i wie­my, cze­go chce­my. Od sie­bie. Od życia. Wie­my, jak ma wyglą­dać ide­al­na rand­ka, jaka ma być ta wyma­rzo­na pra­ca, gdzie…

Read More >>

Mężczyzna, a szczęście kobiety. Czy istnieją szczęśliwe singielki?

happy and single
Marzec 27, 2017

Czy ist­nie­ją szczę­śli­we sin­giel­ki? Czy kobie­ta potrze­bu­je męż­czy­zny do szczę­ścia? Czy szczę­ście kobie­ty MUSI zale­żeć od obec­no­ści face­ta w jej życiu? Jest ponie­dzia­łek, 7 rano, skąd takie roz­wa­ża­nia? Pod koniec zeszłe­go tygo­dnia prze­czy­ta­łam arty­kuł o tok­sycz­ny­ch związ­ka­ch. Zala­ła mnie fala wspo­mnień. Zde­rzy­ła się z moją obec­ną codzien­no­ścią. Nie dawa­ła spo­ko­ju. Zmu­sza­ła do myśle­nia. Cią­gle i nie­zmien­nie wra­ca­łam myśla­mi do prze­szło­ści i nie mogłam się nadzi­wić, jaka byłam GŁUPIA! Chcę się z…

Read More >>