Wojna o pieniądze — etap drugi — czyli jak wyjść z długów?

wyjść z długów
Kwiecień 26, 2017

Okey. Przejdź­my do kon­kre­tów. Przy­go­to­wa­łaś się już do woj­ny o kasę (pisa­łam o tym tutaj). Masz listę (zapew­ne dłu­gą) z wydat­ka­mi. Pozbie­ra­łaś para­go­ny. Wyszpe­ra­łaś rachun­ki z cze­lu­ści (lub, te bar­dziej zor­ga­ni­zo­wa­nie, z tecz­ki z rachun­ka­mi). I co dalej? Jeśli jesz­cze tego nie zro­bi­łaś — pobaw się mate­ma­ty­ką. Doda­waj. Pod­su­muj każ­dy dzień z osob­na. A teraz dodaj kwo­ty z każ­de­go dnia w danym tygo­dniu. Nie wiem, jakie masz potrze­by, ile wyda­łaś. Ale…

Read More >>

Jak przygotować się do WOJNY o pieniądze?

Cią­gle się zasta­na­wia­sz gdzie są Two­je pie­nią­dze? Pra­cu­je­sz, zara­bia­sz, a w port­fe­lu echo, na kar­cie debet. To nie tak mia­ło być! Rano idzie­sz do pra­cy. Wra­ca­sz po połu­dniu. Potem już nigdzie (albo pra­wie nigdzie) nie wycho­dzi­sz. No ok, siłow­nia, basen, spa­cer z psem — ale tam się prze­cież nie wyda­je kasy! Racja, w pią­tek lub w sobo­tę wyska­ku­je­sz na impre­zę — ale to jest prze­cież tyl­ko raz w tygo­dniu. Wyda­je Ci się,…

Read More >>