Where your focus goes, is where your energy flows.

Czerwiec 30, 2017

  Obu­dzi­łam się dziś rano z sil­nym posta­no­wie­niem: zmie­nię coś. Wpro­wa­dzę kolej­ny, sta­ły, powta­rzal­ny ele­ment do mojej codzien­no­ści. Miesz­kam w kra­ju, gdzie języ­kiem urzę­do­wym jest angiel­ski. Czy czu­ję się dobrze i pew­nie komu­ni­ku­jąc się w tym języ­ku? Raczej tak. Nie mniej jed­nak nie jest on dla mnie tak oczy­wi­sty, jak język ojczy­sty. Nie mówię tak płyn­nie, jak po pol­sku. Na pew­no zda­rza­ją się błę­dy, któ­re (nie­świa­do­mie) popeł­niam i powie­lam. Pora…

Read More >>