Zamordowałam i (chyba) wskrzesiłam — jak ręcznie przenieść komentarze z WordPress do Disqus

disqus
Kwiecień 18, 2017

Blo­ga pro­wa­dzę od nie­daw­na, a już uda­ło mi się namie­szać. Ot taka zajaw­ka — mieć swo­je miej­sce w sie­ci. Faj­nie. Mam. Co wię­cej — mia­łam już jakiś tam kon­takt z czy­tel­ni­kiem w posta­ci komen­ta­rzy. Ale po kolei. Word­Pres­sa poza­łam nie­ca­ły mie­siąc temu (że ist­nie­je, wie­dzia­łam dużo wcze­śniej, ale dopie­ro ostat­nio zna­la­złam tro­chę cza­su, żeby poblo­go­wać). Od nie­ca­łe­go mie­sia­ca — uczę się. Codzien­nie uczę się cze­goś nowe­go. Już na samym począt­ku mojej…

Read More >>