Zasada Brak Pustych Przebiegów, czyli jak zaczarować czas

zasada
Marzec 29, 2017

Kie­dyś mia­łam męża. Mie­li­śmy duży dom. Ogrom­ny. 3 pię­tra. Miesz­ka­li­śmy tam tyl­ko my. Przy­naj­mniej przez jakiś czas. W tym domu moż­na się było zgu­bić. Moż­na się było gonić. Moż­na było miesz­kać ze sobą pod jed­nym dachem i nie widy­wać się przez cały tydzień. Do tego był duży ogród. Ogród nale­żał przede wszyst­kim do psów. Do nas nale­żał, gdy trze­ba było sko­sić tra­wę, lub gdy chcie­li­śmy zro­bić ogni­sko albo gril­la. W…

Read More >>